Przygotowanie zawodowe dorosłych

Przygotowanie zawodowe dorosłych – oznacza to instrument aktywizacji w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem.

1. Praktyczna nauka zawodu dorosłych:

 • umożliwia przystapienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
  w zawodzie lub egzaminu czeladniczego,
 • czas trwania od 6 do 12 miesięcy.

2. Przyuczenie do pracy dorosłych:

 • ma na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów specjalności dla potrzeb rynku pracy,
 • czas trwania od 3 do 6 miesięcy.

Uczestnicy

Przygotowanie zawodowe dorosłych kierowane jest do osób:
1. Bezrobotnych,
2. Poszukujących pracy, które:

 • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach 
  o pomocy społecznej,
 • są żołnierzami rezerwy,
 • pobierają rentę szkoleniową,
 • pobierają świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 (świadczenie szkoleniowe jest przyznawane przez pracodawcę na wniosek pracownika i przysługuje  po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy).

Forma:

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane na podstawie umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych zawieranej między starostą a pracodawcą lub między starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy.

Przygotowanie zawodowe dorosłych realizowane jest według programu ukierunkowanego na nabywanie umiejętności praktycznych oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej, niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych, przygotowanego przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową we współpracy z pracodawcą.

Na czas realizacji programu pracodawca wyznacza opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, posiadającego kwalifikacje określone właściwymi przepisami.

Wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekraczać 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo.

Nabywanie umiejętności praktycznych obejmuje co najmniej 80% czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych i jest realizowane u pracodawcy, natomiast 20% czasu to nauka teorii, która może odbywać się u pracodawcy lub w instytucji szkoleniowej.

Korzyści dla uczestnika:

 • Nieodpłatna nauka oraz nieodpłatny egzamin,
 • Stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych,
 • 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowe odbywania przygotowania,
 • Ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.

Uczestnik, który z własnej winy przerwie program przygotowania lub nie przystąpi do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego zwraca poniesione koszty oraz traci status osoby bezrobotnej (ponowna rejestracja może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia przerwania programu lub nieprzystąpienie do egzaminu).

Starosta może sfinansować koszty przejazdu do miejsca odbywania  przygotowania zawodowego dorosłych, a w przypadku gdy przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w miejscowości innej, niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania.

Korzyści dla pracodawcy:

 1. Refundacja poniesionych wydatków:
  Starosta refunduje ze środków Funduszu Pracy pracodawcy, z którym zawarł umowę w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych, określone w umowie wydatki poniesione na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, w szczególności na materiały i surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne i inne środki niezbędne do realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych w wymiarze do 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu.
 2. Premia:
  Pracodawcy, z którym starosta zawarł umowę w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych, przysługuje jednorazowa premia ze środków Funduszu Pracy po zakończeniu tej formy aktywizacji, jeżeli skierowany przez starostę uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych ukończył program praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych i zdał stosowny egzamin, o którym mowa powyżej. Premia jest przyznawana w wysokości 483,30 zł za każdy pełny miesiąc programu przygotowania zawodowego dorosłych, zrealizowanego dla każdego skierowanego uczestnika, na podstawie umowy.

Refundacja oraz premia stanowią pomoc de minimis i są przyznawane zgodnie 
z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Szczegółowe informacje:
telefon 62 73 73 231; 62 73 73 254
pokój 8
e-mail  poow@praca.gov.pl

UWAGA !!!

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że przy opracowaniu programów przygotowania zawodowego dorosłych przydatne informacje dla pracodawców i instytucji szkoleniowych znajdują się na stronie http://www.koweziu.edu.pl/ w zakładce „Programy modułowe i pakiety edukacyjne”.
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej udostępnił elektroniczne wersje modułowych programów i pakietów edukacyjnych na swojej stronie, skąd można pobierać je nieodpłatnie. Wymagane jest jedynie wypełnienie  i  odesłanie  KOWEZIU  ankiety  Beneficjenta  Ostatecznego  PEFS. Ankieta służy celom  statystycznym  i wypełnienie jej nie zobowiązuje do wdrażania programów.

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Przygotowanie zawodowe dorosłych [ 2 ]
Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 141KB pobierz
Wniosek w sprawie gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych Wniosek w sprawie gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych 186.5KB pobierz
Drukuj Powiadom znajomego Redagował: Agnieszka Andrzejak 2016-05-16 12:21